Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

 

1.     Úvodné ustanovenia

Cestovná agentúra Mediatour, spol s r.o. IČO:35921366, DIČ: 2021961271, IČ DPH: SK2021961271 so sídlom Štefániková 5, 949 01 Nitra, zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel: sro, vložka č. 16256/N (ďalej len Mediatour, s.r.o.), pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná agentúra prevádzkujúca svoju činnosť ako predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií na základe zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní a podobných zmlúv (ďalej len zastúpené CK) a to najmä v prevádzke na adrese Štefániková 5, 94901 Nitra a tiež prostredníctvom elektronického predaja zájazdov na adrese www.naj-dovolenka.sk . Všetky zastúpené CK, s ktorými Mediatour, s.r.o. spolupracuje, sú poistené proti úpadku  a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov.

Ponuka všetkých zájazdov spoločnosti Mediatour, s.r.o. je zostavená a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od zastúpených CK, ktoré sú usporiadateľmi ponúkaných zájazdov. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na www.naj-dovolenka.sk. Mediatour, s.r.o. nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany zastúpených CK.

Mediatour, s.r.o. si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Pre zákazníka je záväzná len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzatvorenej cestovnej zmluve.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Každý zákazník môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané zájazdy na www.naj-dovolenka.sk.  Mediatour, s.r.o. nemá v okamihu prijatia nezáväznej objednávky informácie o tom, či je daný zájazdy aktuálne dostupný, alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom zájazdu, zastúpenou CK.

 

Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk, najmä u ponúk tzv. „Last minute“ nemusia byť uvedené informácie kompletné. Tieto informácie o zájazde budú zákazníkovi spresnené pracovníkom Mediatour, s.r.o. alebo príslušnej zastúpenej CK po obdržaní objednávky.

 

Mediatour, s.r.o. si vyhradzuje právo po odoslaní zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť. Mediatour, s.r.o. neručí za chyby spôsobené ručným a automatickým (formou prepojenia XML údajov priamo zo serverov partnerských CK) prepisovaním údajov do databázy. Všetky ceny sú len informatívne. Potvrdená celková cena objednávky zastúpenou cestovnou kanceláriou bude klientovi poskytnutá po nezáväznej rezervácii zájazdu.

 

Mediatour, s.r.o.  vytvorí na základe prejaveného záujmu klienta nezáväznú rezerváciu služieb (zájazdu) u zastúpenej CK. Mediatour, s.r.o.  i bez overenia zákazníka, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. Úspešnosť, resp. neúspešnosť rezervácie Mediatour, s.r.o. zákazníkovi potvrdzuje telefonicky alebo elektronickou cestou (email, SMS), ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou Mediatour, s.r.o., bezodkladne kontaktuje zákazníka a spoločne sa dohodnú na ďalšom postupe. Rezerváciu je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a Mediatour, s.r.o. Nezáväzná rezervácia klienta k ničomu nezaväzuje. V prípade jeho nezáujmu rezervácia automaticky prepadá a zruší sa bez akýchkoľvek poplatkov a sankcií voči klientovi. Nezáväznú rezerváciu, ktorú klient vytvoril prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.naj-dovolenka.sk nie je potrebné zo strany klienta odvolávať ani rušiť.


Zmluvný vzťah medzi klientom a obstarávateľom (zastúpená CK) vznikne na základe „Zmluvy o obstaraní zájazdu", súčasťou ktorej sú všeobecné zmluvne podmienky obstarávateľa (zastúpená CK) ako aj cena zájazdu, platobné podmienky, reklamácie, zodpovednosť za škody, storno na plnenie objednaných služieb, podmienky poistenia, práva a povinnosti zmluvných strán a pod.. Spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu sa klient dozvie, s ktorou zastúpenou CK bude zájazd realizovaný. Klient berie na vedomie, že termíny pre platbu zálohy alebo doplatku uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach obstarávateľa (zastúpená CK) sú pre neho záväzné a Mediatour, s.r.o. nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany zákazníka (zo strany zastúpenej CK môže dôjsť napríklad ku stornu rezervácie alebo zájazdu). V prípade zaplatenia zálohovej platby klientom, sa  storno zmluvy o obstaraní zájazdu riadi podmienkami obstarávateľa (zastúpená CK). Mediatour, s.r.o. v tomto vzťahu vystupuje len ako sprostredkovateľ (cestovná agentúra).

 

Klient je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe e-mailom, resp. smskou na Mediatour, s.r.o. Zaslanie inému subjektu (napr. zastúpenej CK) môže viesť k tomu, že zájazd nebude možné správne a v čas objednať. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti Mediatour, s.r.o., resp. príslušnej zastúpenej CK. Ak nie je zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku

 

3. Platba

 

Pred uzatvorením zmluvy je na žiadosť klienta spoločnosť Mediatour, s.r.o. povinná predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení zájazdu pre prípade úpadku CK, ktorá je prevádzkovateľom zájazdu. Na ponúkané služby sa vzťahujú Všeobecné zmluvné/obchodné podmienky (ďalej len VOP) tej zastúpenej CK, ktorej služby si klient záväzne objedná a uzavrie na danú službu zmluvu. Mediatour, s.r.o. vždy poskytne klientovi úplné znenie VOP zastúpenej CK spolu s návrhom/formulárom zmluvy.

           

3.     Platba

Cenu služieb, detaily o spôsobe a termíne platby oznámi a dohodne Mediatour, s.r.o. s klientom spolu s oznámením o vykonaní nezáväznej rezervácie. Úhradu zálohy alebo ceny za služby je potrebné zo strany klienta vykonať do dohodnutého termínu po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, tak za bežné zájazdy objednané  obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí klient obvykle 50% z jeho plnej ceny a to bezodkladne v čase uzatvorenia zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástupom na zájazd) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu dohodnutej v zmluve. Presný dátum doplatku oznámi Mediatour, s.r.o. klientovi na základe všeobecných zmluvných podmienok partnerskej CK, ktorý zájazd organizuje pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu.

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, tak zájazdy typu „last minute“ a zájazdy objednané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí klient jednorázovo v plnej výške pri podpise zmluvy a to buď priamym vkladom na účet Mediatour, s.r.o.  prípadne bankovým prevodom, ak má klient účet v rovnakej banke ako Mediatour, s.r.o. alebo v hotovosti v prevádzke Mediatour, s.r.o.. Objednávka sa považuje za zaplatenú v momente pripísania danej finančnej čiastky na účet Mediatour, s.r.o.

Zákazník berie na vedomie, že po podpise zmluvy o obstaraní zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd, rezerváciu nepotvrdí. V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. Mediatour, s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené zmenou menového kurzu, časovým nesúladom medzi bankovým prevodmi, resp. za následky oneskorených platieb. V prípade nesplnenia záväzkov zastúpených CK sa reklamácie uplatňujú podľa bodu 7. a 8.

 

4.     Zájazdy na vyžiadanie

Pri niektorých ponukách zájazdov sa môže klient pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky zájazdov vyplýva, že žiadane miesta už nie sú.

 

Klient berie na vedomie, že pri týchto zájazdoch je zo strany usporiadateľa zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK. V takomto prípade je Mediatour, s.r.o. oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK záloha na cenu zájazdu až do výšky 100% tohto zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

V okamžiku úhrady zálohy dochádza medzi Mediatour, s.r.o. a klientom k uzatvoreniu zmluvy o obstaraní zájazdu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej potvrdenia zastúpenej CK a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zmluva zanikne, zákazníkovi sa vracia uhradená záloha v plnej výške. Pre vylúčenie pochybností platí, že na zájazd podľa tohto článku 4 sa vzťahujú storno podmienky podľa zastúpenej CK.

 

5.     Záväzky strán

Mediatour, s.r.o. sa zaväzuje:

-          sprostredkovať uzavretie zmluvy s  takými kritériami služieb, ktoré boli dohodnuté s klientom, boli záväzne objednané v dohodnutej cene.

-          zabezpečiť doručenie dodatočných informácií a pokynov (najmä pokynov k zájazdu) a dopravných cenín, ak nie sú odovzdávané priamo zastúpenou CK.

 

Klient sa zaväzuje:

   -   poskytnúť úplné a pravdivé údaje o osobe objednávateľa a účastníkoch zájazdu, ktoré sú      

       potrebné k uzavretiu zmluvy.

   -   bezodkladne informovať o zmenách osobných údajov objednávateľa alebo zúčastnených    

       osôb (najmä zmenu mena a priezviska, adresy, telefonického kontaktu, čísla pasu a pod.)
   -   zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu v dohodnutom čase.

 

6. Cestovné doklady

Každý klient je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas (väčšinou minimálna platnosť je 6 mesiacov po návrate), prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore (väčšinou minimálna platnosť je 3 mesiace po návrate, odporúčame však 6 mesiacov po návrate). Každý klient je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave vo vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zistiť klient vždy sám ešte pred vycestovaním a v dostatočnom predstihu. Za prípadné neudelenie víza nenesie Mediatour, s.r.o.  či zastúpená CK zodpovednosť.

Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobytu v nej, vrátane situácie v destinácii. Zákazníci inej ako slovenskej štátnej príslušnosti sú povinní si ešte pred objednaním zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.

Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame klientom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v kapitole Slovenské zastupiteľstvá - záložka "Všetky zastupiteľstvá". V prípade, že občan Slovenskej republiky naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.

Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou Mediatour, s.r.o. či príslušnou CK, ako napr. vouchery, letenky a pod, obdrží klient od Mediatour, s.r.o. alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané klientovi až priamo na mieste odchodu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa klient na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

 

7. Reklamácie

Na prípadné reklamácie sa vzťahujú stanovené všeobecné obchodné podmienky tej zastúpenej CK, s ktorou má klient uzavretú zmluvu o obstaraní zájazdu. Klient chyby poskytovaných služieb reklamuje priamo u zastúpenej CK. Mediatour, s.r.o. pri vzniknutých reklamáciách poskytne súčinnosť klientovi, a to najmä informovaním zastúpenú CK a poskytnutím potrebných informácií klientovi (informovanie o kontakte na zastúpenú CK, spôsobe podania reklamácie a pod.). U nemeckých a rakúskych usporiadateľov zájazdu je odlišná doba na vybavenie reklamácie.

Mediatour, s.r.o. odporúča prípadné reklamácie riešiť na mieste pobytu s delegátom príslušnej CK, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď. Mediatour, s.r.o. odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne zástupcom príslušnej CK či ubytovacieho zariadenia, ktorý tvorí súčasť podania reklamácie.

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii v priebehu zájazdu). Ak tak zákazník neurobil na mieste, môže reklamáciu podať najneskôr do 2 rokov od skončenie zájazdu alebo v prípade že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká. Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy ak zákazník urobí reklamáciu v CA.

Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate k čomu je potrebné doložiť aj reklamačný protokol.

8. Storno podmienky

Klient môže pred zahájením zájazdu usporiadaného CK od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie klienta porušenie povinností príslušnej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je klient povinný zaplatiť príslušnej CK odstupné stanovené nižšie:

(a) klient nie je povinný hradiť žiadne odstupné, pokiaľ dôjde k odstúpeniu skôr, ako je zaplatená záloha na Zájazd či uzatvorená Zmluva;

(b) po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za zájazd, ktorého usporiadateľom je CK, je klient povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach danej zastúpenej CK.

(c) klient je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo strany  zastúpenej CK z dôvodov porušenia povinností zo strany klienta.

(d) V prípade preplatku klienta, alebo v prípade storna zájazdu vyvíja Mediatour, s.r.o. maximálnu snahu o navrátenie finančných prostriedkov klientovi v čo najkratšom možnom termíne. Z procesných dôvodov, z dôvodu potreby časového priestoru na vrátenie peňazí od usporiadateľa zájazdu a pod. sa môže lehota vrátenia predĺžiť. 

(e) V prípade, že klient využije možnosť úhrady Zájazdu iným subjektom (napr. príspevok zamestnávateľa na dovolenku, platba prostredníctvom spoločnosti Benefit management, atď.) a Zájazd bude klientom alebo predávajúcou CK v súlade s týmito Podmienkami alebo na základe zákona stornovaný, je prípadná vrátka ceny Zájazdu možná iba tomu subjektu, ktorý Zájazd hradil (tzn. v prípade, že Zájazd platil zamestnávateľ Zákazníka, bude vrátka za stornovaný zájazd vrátená zamestnávateľovi Zákazníka a nemôže by vrátená Zákazníkovi a pod.). V prípade čiastočnej úhrady Zákazníkom a čiastočnej úhrady iným subjektom, bude vrátka ceny Zájazdu v prípade storna vrátená rovnakým pomerom všetkým platiacim. Lehota na vybavenie vratky ceny stornovaného Zájazdu je 14 kalendárnych dní.

Odstúpenie od zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom klienta a zaslané na e-mailovú adresu v pracovnej dobe od pondelka do piatku 9:00-17:00 hod. Storno môže byť prípadne dodané klientom osobne na prevádzku spoločnosti Mediatour, s.r.o. a nechať si zodpovedným pracovníkom potvrdiť príjem.

Pre stanovenie výšky odstupného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia do Mediatour, s.r.o., preto je potrebné vziať do úvahy aj otváracie hodiny kancelárie usporiadateľskej CK.

 

9. Odmietnutie zákazníka

Mediatour, s.r.o.  si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy s klientom hlavne v nasledujúcich prípadoch:

(a) klient opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo

(b) klient neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;

(c) klient viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný zájazd v súlade s článkom 3 týchto Podmienok, alebo

(d) klient vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu

 

10. Spracovávanie osobných údajov

Zber a spracovanie osobných údajov prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. na základe registrovaného informačného systému na Úrade na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ informačného systému má podľa zákona vypracovaný bezpečnostný projekt, na základe ktorého osobné údaje spracováva.

Klient dáva spoločnosti Mediatour, s.r.o. podľa ZOOÚ, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke alebo v zmluve. Cestovná agentúra Mediatour, s.r.o. žiadnym spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov a ani ich neposkytne tretím stranám mimo zabezpečenia zmluvného vzťahu pri zakúpení dovolenky.

Klient môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese najdovolenka@mediatour.sk, resp. poštou na poštovú adresu Cestovná agentúra Mediatour s.r.o., Štefániková 5, 94901 Nitra.

Pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s osobnými údajmi, má klient právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

 

11. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 Vážený klient, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: najdovolenka@mediatour.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  je možné, aby sa zákazník obrátil na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa ustanovenia §12 Zákona. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 nájdete na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

12. Ďalšie práva a povinnosti strán

Príslušná zastúpená CK, je povinná pred uzavretím zmluvy v katalógu, ponuke, na svojich webových stránkach, na svojej predajni, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe alebo v rámci Mobilnej aplikácie či iných podmienkach príslušnej CK, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať klienta o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie klienta o kúpe Zájazdu, najmä o:

(a) termíne zahájenia a ukončenia Zájazdu, 

(b) cene Zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy, 

(c) prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného, 

(d) mieste určenia cesty alebo pobytu, 

(e) druhu dopravného prostriedku, 

(f) ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe či v rámci Mobilnej aplikácie môže byť iba orientačná, 

(g) stravovaní, 

(h) predpokladanej trase cesty,

(i) pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie, 

(j) tom, či je pre Zájazd požadovaný minimálny počet zákazníkov vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť klientovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a CK Zájazd zruší, 

(k) rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku CK (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku klienta, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie), 

(l) programe v mieste pobytu, 

(m) lehote, v ktorej môže klient oznámiť, že sa Zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie, 

(n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie klienta pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že klientovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Zájazdu. 

Príslušná zastúpená CK, je povinná klientovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Zájazdu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre klienta dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Mediatour, s.r.o.  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje klienta o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en  (tzv. „Black List“).

Najoblúbenejšie krajiny
Kontakty

Cestovná agentúra Mediatour s.r.o.

Štefánikova 5

94901 Nitra


Orange: 0915 792 408

T-mobile: 0911 792 408

O2: 0948 404 152

 

Tel.: 037 / 741 42 34

E-mail: mediatour@mediatour.sk


 

Najoblúbenejšie destinacie
Egypt

Hurghada, Sharm El Sheikh, Taba, Marsa Alam

Grécko

Kréta, Rhodos, Zakynthos, Kos, Korfu, Thassos

Turecko

Alanya, Alara, Antalya, Belek, Kemer, Side

Tunisko

Djerba, Hammamet, Monastir, Sousse

Bulharsko

Slnečné pobrežie, Primorsko, Zlaté piesky, Nesebar, Pomorie, Kiten, Kranevo, Obzor, Sozopol,

Chorvátsko

Istria, Makarská riviéra, Stredná Dalmácia, Umag, Crikvenica, Medulin, Rovinj

Španielsko

Andalúzia, Ibiza, Mallorca, Almeria

Kanárske ostrovy

Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife,

Taliansko

Bibione, Kampánia, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Lido di Jesolo, Lignano, Emilia Romagna

Portugalsko

Algarve , Lisabon , Madeira

KORZIKA
Ajaccio , Bonifacio , Porticcio

MALTA
Valletta , Golden Bay , Mellieha Bay , Golden Bay

LEFKADA
Nidri , Perigiali , Nikiana

ALBÁNSKO
Drač (Durres), Tirana

 

 

Odporúčame návštevu krajín v mesiacoch:

Egypt: marec-december

Turecko: máj-september

Tunisko: jún-september

Grécko-Kréta, Rhodos, Kos, Zakyntos, Korfu, Thassos: jún-september

Španielsko- kanárske ostrovy: marec-december

Andalúzia, Ibiza, Mallorca, Almeria: jún-september

Kapverdské ostrovy: december

Bulharsko: jún-september

Taliansko: jún-september

Chorvátsko: jún-september


Odporúčané hotely v Turecku so službami ALL INCLUSIVE
Hotel Cesars Side, Hotel Mukarnas, Hotel Kamelya Holiday
Gypsophila Holiday Village, Hotel Ali Bay Club Manavgat

Odporúčane  hotely v Egypte s ALL INCLUSIVE
Hotel Caribbean World, Tropitel Sahl Hasheesh, Sheraton
Soma Bay, Hotel Steigenberger Al Dau Beach, Siva Grand

Dovolenka 2020